Het nieuwe erfrecht: een grotere vrijheid om aan successieplanning te doen.

Er zijn al heel wat woorden gevloeid over het nieuwe erfrecht, dat in werking treedt vanaf 1 september 2018. Maar wat houdt dat nu in? Eigenlijk wordt het erfrecht aangepast aan de maatschappij van vandaag. Met het nieuwe erfrecht gaan we niet meer 100% uit van een klassieke gezinsstructuur. Er wordt ook rekening gehouden met nieuw samengestelde gezinnen, grootouders die hun kleinkinderen willen laten erven, …

De percentages van erfbelasting worden licht gewijzigd, maar het principe blijft hetzelfde: hoe kleiner de verwantschap of hoe groter het vermogen, hoe hoger het belastingtarief. Heb je geen specifieke successieplanning gedaan, dan val je onder het wettelijk erfrecht.

Er zijn 4 mogelijkheden om vrijer om te gaan met successieplanning en nalatenschapsverdeling.
1. Huwelijkscontract
Via een huwelijkscontract kunnen gehuwden afwijken van het wettelijk erfrecht.
Zo kan bij overlijden het gemeenschappelijk vermogen volledig toegewezen worden aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Of kan een hoge erfbelasting vermeden worden door een keuzebeding in te lassen.

Voortaan zijn er twee nieuwe opties voorzien om de financieel zwakkere echtgenoot toch een sterkere positie te bieden, wanneer je gekozen hebt voor scheiding van goederen.
2. Testament
Dankzij een testament kan je nu de helft van je nalatenschap naar andere personen laten gaan dan naar je kinderen. Terwijl het reservatair deel voor de kinderen vroeger varieerde in functie van het aantal kinderen, kan je nu de helft volledig vrij besteden.
Mensen zonder kinderen kunnen hun erfenis volledig naar hun partner laten gaan, verre familie of gewoon een persoon die hen nauw aan het hart ligt. In het oude systeem ging de erfenis standaard naar de ouders. Er wordt weliswaar een onderhoudsplicht voorzien indien de ouders daartoe behoefte zouden hebben.
Dankzij een erfovereenkomst op maat kunnen (groot)ouders hun erfenis in samenspraak met de begunstigden bindend regelen. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden om conflicten te vermijden. Het laat bijvoorbeeld grootouders toe om een generatiesprong te maken naar hun kleinkinderen.
3. Schenking
Schenkingen worden op een nieuwe manier berekend. De inbreng van roerende én onroerende goederen zal gebeuren aan de waarde op het moment van schenking i.p.v. de waarde op het moment van overlijden. Bovendien wordt deze schenking geïndexeerd tot het moment van overlijden.
In de toekomst wordt ook de gelijkheid onder erfgenamen gevrijwaard.
Als kind 1 op een bepaald moment een schenking krijgt en kind 2 krijgt dat niet, dan moet dat bedrag bij het overlijden van de ouder(s) gezien worden als voorschot op het totale erfdeel van kind 1.
Overgangsperiode
Dankzij een overgangsperiode kan je je ‘oude’ successieplanning nog onder het oorspronkelijke systeem laten vallen. Tot 1 september 2018 is het mogelijk om een verklaring van behoud af te leggen bij een notaris. Daarin opteer je dan uitdrukkelijk om de schenkingen, die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht zijn gebeurd, te onderwerpen aan de oude regeling.
4. Levensverzekering
Een levensverzekering is een ideale optie om je erfenis of schenking voordeliger te maken.
Je kan een verzekering afsluiten voor het bedrag dat je als erfbelasting zou moeten betalen. Op die manier betaalt de verzekering de erfbelasting en niet jij.
Met een schenking in combinatie met een levensverzekering kan je erfbelasting vermijden. Je behoudt een zekere controle en je kan o.a. bepalen dat het geschonken kapitaal naar jou terugkeert indien de begunstigde voor jou zou overlijden. Je kan zelfs een aanvullend inkomen behouden uit je geschonken kapitaal.
Het is ook een mooie oplossing om een generatiesprong maken ten voordele van je kleinkinderen, door hen als begunstigde bij overlijden aan te duiden.
Kom met ons praten!
Nazicht van reeds gedane schenkingen, opgemaakte testamenten of een uitgewerkte familiale planning is nu meer dan ooit van belang. De notaris is hier een aangewezen persoon voor. Ook bij Credofin staan wij jullie hierin graag bij. Dus kom zeker met ons praten!
Het boek ‘successieplanning voor beginners’ uitgegeven door erfrecht-specialist Bart Chiau is te koop via ons kantoor voor 27 euro (i.p.v. 30 euro). Stuur een mailtje naar info@credofin.be.